Algemene voorwaarden Noddies Bodyart

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “www.noddies.nl www.noddiesbodyart.nl www.noddies.com": de onderneming die onder de handelsnaam "Noddies Bodyart", hierna te noemen Noddies, gevestigd te Westerhoven, kantoorhoudende aan de Leemskuilen 1C, 5563 CK, sinds 03-05-2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Eindhoven onder nummer 17239655;


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Noddies Bodyart (hierna genoemd: Noddies) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Noddies worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van
door Noddies ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Noddies heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Noddies zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Noddies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Noddies. Noddies is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Noddies dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Noddies.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Noddies gestelde termijn.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Noddies.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Noddies gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Noddies.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Noddies opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Afkoelingsperiode
5.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Noddies te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Boeken mogen niet geruild worden.
5.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Noddies te melden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
5.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Noddies als gevolg van artikel 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Noddies binnen 14 dagen nadat Noddies het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.4 Noddies behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Noddies of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Noddies schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Noddies u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Noddies heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6
.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Noddies geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Noddies garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Noddies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Noddies de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Noddies, dan wel tussen Noddies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Noddies, is Noddies niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Noddies.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Noddies in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Noddies gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Noddies kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Noddies schriftelijk opgave doet van een adres, is Noddies gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Noddies schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Bij het aanmaken van een account op Noddies.nl gaat u accoord met het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief. Middels de link in nieuwsbrief kunt zich hiervoor afmelden.
10.3 Wanneer door Noddies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Noddies deze Voorwaarden soepel toepast.
10.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Noddies in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Noddies vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.5 Noddies is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Klantenservice

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Noddies Bodyart

Leemkuilen 1C

5563 CK Westerhoven